PHAETON TDI 2008 769909-0010

Kategorija Tags ,
Model

PHAETON TDI

Godina

2008

Motor
Oznaka motora

CARA

HP

235

CC

3.0/V6

Broj

769909-0010

Gorivo

D

PHAETON TDI 2008 769909-0010

Kategorija Tags ,
Model

PHAETON TDI

Godina

2008

Motor
Oznaka motora

CARA

HP

235

CC

3.0/V6

Broj

769909-0010

Gorivo

D