NAVARA 2007 769708-0001

Kategorija Tags ,
Model

NAVARA

Godina

2007

Motor

YD25

Oznaka motora
HP

171

CC

5/2/2004

Broj

769708-0001

Gorivo

D

NAVARA 2007 769708-0001

Kategorija Tags ,
Model

NAVARA

Godina

2007

Motor

YD25

Oznaka motora
HP

171

CC

5/2/2004

Broj

769708-0001

Gorivo

D