NAVARA 2005 734868-0001

Kategorija Tags ,
Model

NAVARA

Godina

2005

Motor

YD25

Oznaka motora
HP

144

CC

5/2/2004

Broj

734868-0001

Gorivo

D

NAVARA 2005 734868-0001

Kategorija Tags ,
Model

NAVARA

Godina

2005

Motor

YD25

Oznaka motora
HP

144

CC

5/2/2004

Broj

734868-0001

Gorivo

D