33 1986 5314-988-6001

Model

33

Godina

1986

Motor

HR392SHT

Oznaka motora
HP

68

CC

8/1/2004

Broj

5314-988-6001

Gorivo

D

33 1986 5314-988-6001

Model

33

Godina

1986

Motor

HR392SHT

Oznaka motora
HP

68

CC

8/1/2004

Broj

5314-988-6001

Gorivo

D